Neptunus - Schiebroek

Alg. ledenvergadering MAANDAG 18 december

Op maandag 18 december a.s. wordt in het clubhuis de algemene ledenvergadering gehouden. De aanvang is 19.30 uur.

De agenda bevat:

01. Opening met toelichting op beleid afgelopen seizoen.
02. Vaststelling verslag jaarvergadering (november 2016).
03. Vaststelling jaarverslag, financiën (2016-2017).
04. Vaststelling jaarverslag  algemene zaken (2016-2017).
05. Verslag kascommissie (2016-2017).
06. Benoeming kascommissie (2016-2017).
De kascommissie bestaat uit Martijn de Bruin, Henk van Oost en Bert Meester. Aftredend volgens schema: Bert Meester. Kandidaten kunnen zich melden bij de penningmeester of secretaris. Deadline 1 december. 
06. Vaststelling begroting (2017-2018).
07. Benoeming bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit Jan Swart, Michel Boerman, Wilko Poulie, René v.d. Gaauw, Hans Teijn, Vincent Kapitein, Tim Maat en Denis Hermans.
Aftredend volgens schema en niet herkiesbaar: Vincent Kapitein. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen: Nick Erkelens (technische zaken).
Aftredend volgend schema en in principe niet herkiesbaar: voorzitter Jan Swart. Het bestuur kandideert: Michel Boerman, thans jeugdvoorzitter.
Elk lid is gerechtigd zich bij het bestuur schriftelijk kandidaat te stellen voor een van de bovengenoemde twee functies op voordracht van drie leden, vóór maandag 1 december a.s.

08. Vaststelling contributies (2018-2019).
09. Toelichting beleid komende jaren. 
10. Rondvraag
11. Sluiting

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester liggen een uur voorafgaande de vergadering ter inzage. Indien gewenst kan dit ook eerder.


 Alg. ledenvergadering MAANDAG 18 december

terug

"met elkaar, voor elkaar"

palace-casinos.nl

asta casino

De Roock

SponsorKliks